background
logotype

Търговска марка

Управление на търговската марка

Търговската марка е символ, който се използва от дадено физическо или юридическо лице с търговски цели. Този знак може да представлява дума, име, фраза, лого, символ, изображение, звук или комбинация от тези елементи.


Търговскиите марки често биват обозначавани с тези символи:

ТМ - за нерегистрирани търговски марки;

SM - за нерегистрирана търговска марка в сферата на услугите;

R   - за регистрирана търговска марка

Използването на чуждо лого от неупълномощени лица е нарушение на законите за интелектуална собственост. Ограничаването на употребата на търговската марка цели да се даде възможност на търговците и производителите да изградят своя собствена репутация, да се отличат от останалите и по този начин да насърчат развитието на бизнеса си.

Законът разглежда търговската марка като форма на собственост. Правата на собственост на търговската марка могат да бъдат установени при нейното регистриране в Държавния регистър на марките, който се води и поддържа от патентното ведомство. Правото върху марката се придобива за срок от 10 години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Заявката може да бъде подновявана неограничен брой пъти.


Позициониране на търговската марка

Независимо какви продукти или услуги предлага дадена компания, нейният траен успех зависи от позициите, които търговската  марка заема в съзнанието на потребителите. Именно поради тази причина редица фирми инвестират големи капиталови средства за процесът, наречен "Управление на търговските марки".


 

Подходи за позициониране на търговската марка

Съществуват два основни подхода при позиционирането на търговската марка:

  • подход "очи в очи" - навлизане на пазарен сегмент или ниша, в пряка конкуренция с останалите фирми, предлагащи сходни продукти или услуги;
  • подход на "диференцирано позициониране" - избират се по-малки пазарни сегменти, където доти и да се предлагат аналогични продукти и услуги, конкуренцията е много по-слаба.

Етапи в позиционирането на търговската марка

Най-често поцизионирането на търговската марка минава през следните етапи:

  1. Изследване на потребителското поведение и дефиниране на пазарните потребности
  2. Определяне на основни критерий за сегментиране на пазара
  3. Изготвяне на характеристики на всеки пазарен сегмент на база определени показатели
  4. Избор на маркетингов инструментариум за позициониране на фирмените продукти / услуги на избраните пазари
  5. Избор на пазарен сегмент или пазарни сегменти, или пък предприемане на масово пазарно присъствие
  6. Оценка на всеки отделен сегмент за мащаб, потенциал, разходи за усвояване, конкурентна среда и пр.
  7. Прилагане на маркетинговия инструментариум за позициониране и завладяване на пазарния сегмент
2024  Реклама, Варна, Каварна, Рекламна агенция Алианси   globbers joomla templates